اسلایدر صفحه اصلی ۱
اسلایدر صفحه اصلی ۲
اسلایدر ۲

آخرین اخبار پروژه نارسیس

هر روز از آخرین خبرهای مجتمع نارسیس مطلع شوید...

 

 

آغـــاز واگـــذاری واحـــد های فــــودکورت

 

 

آغاز واگـذاری واحــدهـــای تجــــاری 

رویدادهای پروژه نارسیس

در کمترین زمان بر رویدادهای مجتمع نارسیس نظارت داشته باشید...

 

 

 بـــــــــــزودی

 افتتاح نارسیس